سفارشات اخیر

سفارش تاریخ وضعیت مجموع فروشنده  
5924 trash 53,000تومان برای 1 مورد نمایش
2547 تکمیل شده 65,000تومان برای 2 مورد نیوشانیک نمایش
2230 تکمیل شده 100تومان برای 1 مورد نیوشانیک نمایش
1776 تکمیل شده 32,000تومان برای 1 مورد نیوشانیک نمایش
1572 تکمیل شده 32,000تومان برای 1 مورد نیوشانیک نمایش
375 publish 16,246,000تومان برای 3 مورد نیوشانیک نمایش
374 publish 5,751,000تومان برای 1 مورد نیوشانیک نمایش